2014 I KORTHET
AFGHANISTAN
Trots årtionden av internationellt bistånd är tillgången till sjukvård i Afghanistan fortfarande begränsad och utom räckhåll för många människor. I december 2014 öppnade vi en mödravårdsklinik i Dasht-e-Barchi-distriktet i västra Kabul, som främst fokuserar på att assistera kvinnor under komplicerade förlossningar. Vi arbetar också vid Ahmad Shah Baba-sjukhuset i östra Kabul och Boost-sjukhuset i Lashkar Gah i Helmand-provinsen. Dessutom driver vi ett kirurgiskt traumacenter i Kunduz, ger livräddande kirurgisk vård till människor i norra Afghanistan och har även ett mödravårdssjukhus i Khost i östra Afghanistan.
Sjukhuset i Boost. Bild Paula Bronstein/Getty
BURMA
Regeringen i Burma beordrade i mars en sektion inom Läkare Utan Gränser att upphöra med all verksamhet i landet. Organisationen arbetade i nio kåkstäder i delstaten Rakhine med att ge sjukvård till människor utan någon annan tillgång till vård. Många av dem tillhör den muslimska minoriteten rohingyas som är utsatt för diskriminering och hårda restriktioner från myndigheterna. Läkare Utan Gränser bistod med sjukvård till både rohingyas och till majoritetsbefolkningen i Rakhine. Efter dialog med regeringen fick Läkare Utan Gränser återuppta en del av verksamheten några dagar senare.
Gratis hivvård. Bild Chris Huby
CENTRALAFRIKANSKA REPUBLIKEN
För befolkningen i Centralafrikanska republiken är terror och rädsla en del av vardagen. Den humanitära situationen är mycket allvarlig. I april dödades till exempel tre av våra medarbetare på sjukhuset i Boguila. Sedan december 2013, när våldet trappades upp, har vi fördubblat våra medicinska insatser i landet samt startat projekt i grannländerna för dem som flyr undan våldet. Mellan januari och oktober har våra team utfört över 13 200 kirurgiska ingrepp, assisterat vid mer än 15 000 födslar, haft mer än 600 000 patientbesök enbart för malaria samt gett behandling och stöd till fler än 480 personer som utsatts för sexuellt våld.
Flyktingar i Kamerun. Bild Natacha Buhler
FILIPPINERNA
Under 2014 fortsatte vårt arbete med konsekvenserna efter tyfonen Haiyan som ödelade delar av Filippinerna i november 2013. Våra team har bistått med akut- och primärvård på sjukhus och i mobila kliniker, försett berörda områden med rent vatten och hjälpt till att reparera avloppssystem och vårdcentraler på några av de mest utsatta platserna. Allt eftersom återuppbyggnaden har fortskridit har vi dragit oss tillbaka från de områden där vår hjälp inte längre behövs, medan vi har stannat där behoven fortfarande varit stora.
Förstörda kvarter i Tacloban. Bild Sophie-Jane Madden
IRAK
Upptrappade strider och ökade flyktingströmmar, framför allt från Syrien, ledde till ett stort behov av humanitärt stöd. När IS intog staden Sinjar förvärrades läget ytterligare. Läkare Utan Gränser fanns på plats på många håll i de konfliktdrabbade områdena. Bland annat gav vi stöd till sjukhusen i Sinjar, Heet och Hawija. I Domiz-lägret bistod vi med psykologiskt stöd och vård av kroniska sjukdomar. I Erbil jobbade vi i två flyktingläger. Under året blev även flera sjukhus bombade eller beskjutna, till exempel kliniken i Tikrit och sjukhuset i Shirqat, vilket ledde till att personalen flydde och patienter blev utan vård.
Mobil klinik i Dohuk. Bild Gabrielle Klein
Svenska Läkare Utan Gränsers intäkter under 2014 uppgick till närmare 596 miljoner kronor. Av dessa var 458,5 miljoner gåvor från allmänhet och företag. Fler än 271 000 privata givare bidrog till vårt arbete och för första gången någonsin hade vi över 100 000 månadsgivare.
596
KONGO-KINSHASA
Årtionden av konflikter har lett till en djup humanitär kris i stora delar av landet. Närmare tre miljoner människor är på flykt och malaria, kolera och mässlings-epidemier är återkommande. Under 2014 bistod Läkare Utan Gränser med akutvård, vaccinationer och primärvård i samtliga provinser. Vi bistod människor som utsatts för sexuellt våld, behandlade hivpositiva, drev barn- och mödravårds-projekt och behandlade malaria. Till följd av våldet var vi tvungna att avbryta verksamheten vid flera tillfällen. I augusti bekräftades ett utbrott av ebola i Equateurprovinsen vilket ledde till att vi öppnade två behandlingscenter.
Vaccinationskampanj. Bild Phil Moore
MALARIA
Zinderregionen i Niger är hårt drabbat av malaria. Under 2013 inleddes ett försök med malarialäkemedel som delades ut i förebyggande syfte – vilket med stor sannolikhet räddade många barns liv. Under 2014 genomfördes ännu en masskampanj som riktade sig till 400 000 barn. Vi behandlade också barn som lider av undernäring, vilket i kombination med malaria kan vara en dödsdom. I flera instabila länder, bland annat Kongo-Kinshasa, Sydsudan och Centralafrikanska republiken, flerdubblades antalet malariapatienter på våra kliniker i vissa områden. Även i de eboladrabbade länderna i Västafrika ökade antalet fall av malaria kraftigt.
Berberati, Centralafrikanska republiken. Bild Yann Libessart
MEXIKO
Fattigdom, arbetslöshet och gäng- och våldsbrottslighet har under det senaste årtiondet fått allt fler centralamerikaner att fly sina hemländer och ge sig ut på en farofylld resa med USA som mål. Flykten från länder som Honduras, Belize, Guatemala och El Salvador – som toppar listorna över världens mest våldsdrabbade nationer – går via Mexiko. Här är risken att råka illa ut mycket stor. Läkare Utan Gränser har två projekt, ett i Lechería där vi har mottagning i en husvagn, och ett projekt i Ixtepec med en vårdcentral precis vid järnvägen. Där bistår vi med primärvård och psykologisk hjälp.
Livsfarlig resa. Bild Anna Surinyach
MIGRATION
I rapporten Invisible suffering belyste Läkare Utan Gränser de allvarliga hälsoproblem som orsakas av ett systematiskt och långvarigt frihetsberövande. Rapporten visar hur överbeläggning, dålig hygien och undermålig levnadsstandard i interneringslägren leder till en rad hälsoproblem hos migranterna. För att tillgodose deras mest grundläggande medicinska behov drev vi flera projekt i kust- och gränsområden i Grekland och Italien. Vi har även bistått framför allt syriska flyktingar i Bulgarien. Samtidigt uppmanade vi mottagarländerna att följa minimi-standard i mottagandet av migranter och asylsökande.
Migranter på Sicilien. Bild Ikram N’gadi
MULTIRESISTENT TUBERKULOS
Runt 480 000 personer i världen har multiresistent tuberkulos. Av dem är det bara 30 procent som diagnostiseras och bara en av fem får rätt behandling. Det framkommer av Läkare Utan Gränsers rapport Out of Step, som baseras på en undersökning i åtta länder och som släpptes i oktober. Enligt rapporten skulle många människors liv kunna räddas med behandling och om de nyare och bättre läkemedlen gjordes tillgängliga till överkomliga priser. Under året behandlade vi drygt 30 000 patienter med tbc, varav närmare 2 000 med multiresistent tbc.
Tuberkulos i Kirgizistan. Bild Pierre-Yves Bernard
NIGERIA
I januari drabbades 14 av 20 distrikt i delstaten Bauchi i nordöstra Nigeria av ett kolerautbrott. Två veckor efter att epidemin startat bestämde sig Läkare Utan Gränser för att ingripa och öppnade ett behandlingscenter med 30 vårdplatser i Kandahar, en förort till staden Bauchi, och dessutom ett behandlingscenter med 150 sängplatser på det största undervisningssjukhuset.
Behandlingscenter mot kolera. Bild Abubakr Bakri
Under året hade svenska Läkare Utan Gränser 131 fältarbetare ute på totalt 174 uppdrag. De arbetade i 35 länder varav drygt hälften låg i Afrika. Många deltog i kampen mot ebolaepidemin i Västafrika. Av samtliga fältarbetare var 59 procent medicinsk personal.
131
PAKISTAN
I Pakistan är det många som inte har tillgång till den vård de behöver. Läkare Utan Gränser arbetar i särskilt utsatta områden där vi bistår både lokalbefolkningen och flyktingar från Afghanistan med sjukvård. Under året har våra team bistått med sjukvård i de Federalt administrerade stamområdena och i provinserna Sindh, Baluchistan och Khyber Pakhtunkwa där vi driver ett mindre kvinno-sjukhus i provinshuvudstaden Peshawar. Vi tillhandahåller akut förlossningsvård, inklusive kirurgi. Vi har öppnat en avdelning för nyfödda och byggde ut denna med fler platser under 2014.
Undernäring i Baluchistan. Bild Noor Muhammad
PALESTINA
Det utbredda våldet i Gaza och på Västbanken har orsakat många palestinier såväl medicinskt som socialt och psykologiskt lidande. Under sommaren föll bomberna än en gång över Gaza, 1 500 personer dog och antalet skadade civila var ännu mycket högre. Läkare Utan Gränser stöttade Al Shifa-sjukhuset i Gaza stad med ett kirurgteam, medicinsk utrustning och donerade akutmaterial till de centrala apoteken i södra och norra Gaza. Nästan 200 patienter togs in på eftervårdskliniken i Gaza efter vapenvilan i augusti. I Hebron, Nablus och östra Jerusalem fortsatte även våra projekt med att bistå människor med psykologisk hjälp.
Beit Hanoun, Gaza. Bild Yann Libessart
SYDSUDAN
Under 2014 skedde en upptrappning av de interna striderna i Sydsudan vilket ledde till att behovet av akuta medicinska insatser ökade kraftigt. Även översvämningar i flyktingläger i Juba och Bentiu innebar stora humanitära behov. Läkare Utan Gränser bistod med sjukvård och akuta förnödenheter i 20 projekt i nio delstater. Insatserna handlade bland annat om kirurgi, barn- och mödravård, vaccinationer, behandling av undernäring, hiv, tuberkulos och kala azar. Under året förekom attacker mot sjukvårdsinrättningar och medicinsk personal vid flera tillfällen. Detta ledde till att vi temporärt tvingades avbryta verksamheten på flera håll.
Översvämning i FN-lägret i Bentiu. Bild MSF
Av svenska Läkare Utan Gränsers totala kostnader gick 89 procent till det ideella ändamålet. Administrativa kostnader var 1,8 procent och insamlingskostnaderna 9,2 procent.
89
SYRIEN
Den humanitära situationen i Syrien förvärrades ytterligare. Trots extrema utmaningar vad gäller säkerheten, bland annat kidnappades fem av våra medarbetare, fortsatte vi att arbeta inne i landet under 2014. I Aleppo-området drev vi två sjukhus där vi bland annat gav akutvård, mödravård, vaccinationer, psykologiskt stöd och behandling av kroniska sjukdomar. I Idlib bistod vi med kirurgi, främst till följd av brännskador. Vi bistod också mediciner och material till ett 100-tal mindre kliniker och fältsjukhus i Syrien, både i oppositions- och regeringskontrollerade delar av landet.
Patient i Aleppo. Bild Anna Surinyach
ZIMBABWE
Läkare Utan Gränser startade ett projekt som syftar till att utbilda sjuksköterskor i att utföra uppgifter som vanligtvis hanteras av läkare. Genom projektet har de fått utbildning för att kunna behandla och förskriva läkemedel till patienter med hiv. Man uppskattar att ungefär en halv miljon vuxna och 150 000 barn lever med hiv i Zimbabwe. Vi har jobbat med olika strategier under flera år för att bistå med vård i stora glesbefolkade områden.
Bej Murevi i Gutudistriktet. Bild Munyaradzi Makari
MEDARBETARE I FÄLT
ÅRSREDOVISNING