Å r 2014 var ett av de mest intensiva i Läkare Utan Gränsers historia. För kontoret i Sverige, liksom för alla våra medarbetare i fält och på huvudkontoren, var det ett år då vi pressades till det yttersta av vår förmåga.
Det började redan i november 2013 med tyfonen Haiyan som svepte in över Filippinerna. I början av december bröt våldsamma strider ut i Centralafrikanska republiken där läget redan var oroligt. Våra medarbetare på plats vittnade om de enorma påfrestningarna för befolkningen, med brist på mat, vatten, sjukvård och inte minst säkerhet. Även i Sydsudan eskalerade striderna i slutet av 2013 och förvärrades under 2014. Under året såg vi också en fortsättning på den oroande tendensen med attacker mot sjukvården. Både sjukhus och patienter attackerades vid flera tillfällen vilket gjorde att vi blev tvungna att avbryta verksamheten, trots de enorma behoven.

EN ANNAN KONFLIKT som både förvärrades och spillde ut över landets gränser är den i Syrien. Att flyktingströmmarna i världen nu är de största sedan andra världskriget beror bland annat på kriget i Syrien. I början av januari 2014 bortfördes fem av våra medarbetare i landet, varav några släpptes först efter flera månader. För Läkare Utan Gränser har bristen på humanitärt utrymme lett till stor frustration. Egentligen borde vi vara igång med en av våra största insatser någonsin men bristen på säkerhet gör det svårt för oss att ha internationella medarbetare på plats. Samtidigt gör vi vårt bästa för att bistå den hårt drabbade befolkningen. Med hjälp av lokalanställd personal kunde vi fortsätta att ge vård på flera håll i landet och vi bistod också kliniker och nätverk av läkare med mediciner och annan utrustning. Dessutom ger vi sjukvård och annat stöd i grannländerna dit miljoner syrier tagit sin tillflykt.

UNDER VÅREN bröt även en kon-- flikt ut i Ukraina, och senare på sommaren bombades Gaza. I alla dessa konflikter har vi haft medarbetare på plats som bidragit med sjukvård, logistik och även fungerat som ögonvittnen. När sedan ebolautbrottet under sommaren växte till en epidemi av hittills aldrig skådad omfattning lyckades vi mobilisera både personal och pengar för att på plats i Västafrika bistå befolkningen. Men vi räckte inte till, och därför försökte vi vid flera tillfällen påkalla uppmärksamhet från internationella aktörer och FN. Reaktionerna har emellertid varit långsamma och otillräckliga. I samband med ebolaepidemin, liksom i Syd- sudan och Centralafrikanska republiken, har trögheten i det internationella humanitära systemet blivit smärtsamt tydlig.

FRÅN SVERIGE SKICKADE vi under året 38 medarbetare till de drabbade länderna i Västafrika, även personer som inte varit i fält på många år. Över huvud taget var intresset från svenskarna enormt, liksom viljan att stödja vårt arbete.

Inom Läkare Utan Gränser har vi länge arbetat för att människor ska ha tillgång till sjukvård och till läkemedel och vaccin som fungerar. Läkemedel ska inte vara en lyxvara. På platser där människor är fattiga och utsatta ska vården vara gratis för alla. Hade sjukvårdssystemen varit starkare och vi dessutom haft medicin eller vaccin mot ebola i Liberia, Sierra Leone och Guinea, skulle ebolaepidemin aldrig ha blivit så omfattande. Men nu fanns det nästan inga fungerande sjukhus och knappt någon personal ens före utbrottet. Nu saknades de ekonomiska incitamenten att forska fram behandlingar för ebola. Därför har vi precis bevittnat historiens värsta ebolautbrott. Och det är inte över ännu.ÅRSREDO­VISNING 2014

För räkenskapsåret 2014-01-01 – 2014-12-31

Styrelsen och generalsekreteraren
för Läkare Utan Gränser,
organisationsnummer 802017-2360,
avger härmed följande årsredovisning:

FÖRVALTNINGS­BERÄTTELSE

Det internationella nätverket Läkare Utan Gränser, Médecins Sans Frontières (MSF), består av 21 sektioner och arbetar i 63 länder med att bistå människor som drabbats av katastrofer, epidemier och väpnade konflikter. Genom rekrytering av fältarbetare, insamling av pengar samt press- och opinionsarbete bidrar den svenska sektionen av Läkare Utan Gränser, som är en ideell förening, till verksamheten i fält. Det övergripande målet med verksamheten är att rädda liv och lindra nöd där vi behövs mest.


2014 I KORTHET

Totalt uppgick Läkare Utan Gränsers intäkter till 595,5 miljoner kronor, varav 458,5 miljoner kronor i privata gåvor och 131,5 miljoner kronor från Sida.

Från allmänheten och företag fick vi in 458,5 miljoner kronor, vilket var det högsta insamlingsresultatet någonsin i Läkare Utan Gränsers historia. Ökningen berodde främst på mer insamlade medel i samband med ebola och en ökning inom insamlingsbrev, stiftelser och högtidsgåvor.

Bidragen från Sida uppgick till 131,5 miljoner kronor, vilket var något mindre än 2013.

Totalt hade vi 131 fältarbetare ute på sammanlagt 174 uppdrag, att jämföra med 125 under 2013. Ökningen beror bland annat på den omfattande insatsen i Västafrika i samband med ebolaepidemin.

Påverkansarbetet fokuserade bland annat på hiv/aids, multiresistent tuberkulos, vaccin och humanitära utmaningar. Dessutom riktades vid flera tillfällen uppmaningar till världens länder att utöka stödet till de eboladrabbade länderna i Västafrika.

Kommunikationsarbetet fokuserade på ebolautbrottet i Västafrika och på flera av de stora humanitära kriserna i världen, bland annat Sydsudan, Syrien och Ukraina. Arbetet med sociala medier fortsatte och vi stärkte vår närvaro avsevärt på Twitter och Facebook.

Här följer ett sammandrag av aktiviteterna under 2014:


REKRYTERING

Under 2014 hade Läkare Utan Gränsers svenska sektion 131 fältarbetare ute på sammanlagt 174 uppdrag i fält. De arbetade i 35 länder, varav 61 procent i Afrika, 1 procent i Amerika, 35 procent i Asien, 1 procent i Europa och 2 procent i Oceanien.

Bangui, Centralafrikanska republiken. BILD ANDRÉ QUILLIEN

Fördelningen mellan olika yrkeskategorier var: 59 procent medicinsk personal (läkare, sjuksköterskor, barnmorskor, psykologer och biomedicinska analytiker) och 41 procent icke-medicinsk personal (logistiker, vatten- och sanitetsexperter, ekonomer och personaladministratörer).

De länder dit vi skickade flest fältarbetare under året var Västafrika/ebola (Guinea, Sierra Leone, Liberia, Mali), Sydsudan, Kongo-Kinshasa, Centralafrikanska republiken och Pakistan.

Konflikten i Syrien gick in på sitt fjärde år med stora humanitära behov. Läkare Utan Gränser avbröt dock sina aktiviteter i landet efter att fem fältarbetare, varav en svensk, kidnappades i början av januari. Först i maj var alla fältarbetare släppta.

Den stora flyktingkrisen i norra Sydsudan fortsatte under 2014 och i kombination med strider på andra håll i landet var många svenska fältarbetare på uppdrag i Sydsudan.

I Centralafrikanska republiken eskalerade våldet ett år efter statskuppen och flera svenska fältarbetare var på uppdrag även där.

Störst uppmärksamhet och insats från svenskt håll har dock ebolaepidemin i Västafrika fått. Totalt under året hade vi 38 fältarbetare på plats för att arbeta med utbrottet i Västafrika.


INSAMLING

PRIVATA GÅVOR
Under året bidrog över 271 736 privata givare till Läkare Utan Gränsers arbete. Bland annat gav 109 951 månadsgivare sammanlagt drygt 153 miljoner kronor. Intäkter från testamenten inbringade 61 miljoner kronor. Gåvor genom insamlingsbrev gav cirka 69,7 miljoner kronor och minnes- och högtidsgåvor ökade till 32,5 miljoner kronor. Under året bidrog företag med 37,8 miljoner kronor genom gåvor och samarbeten. Stiftelser bidrog med över 13 miljoner kronor och Postkodlotteriet med 29 miljoner.Det totala insamlingsresultatet är högre än någonsin tidigare i svenska Läkare Utan Gränsers historia. Dessutom hade vi för första gången mer än 100 000 månadsgivare.

Insamlingsresultatet från privatpersoner överträffade vår målsättning främst tack vare mer insamlade medel från privatpersoner i samband med ebolaepidemin och en ökning inom insamlingsbrev, stiftelser och minnes- och högtidsgåvor.

INSTITUTIONELL INSAMLING
Under första halvåret 2014 förhandlade vi fram vårt nya treåriga avtal med Sida som sträcker sig till 2016, där Sida inom ramen för sitt humanitära anslag bidrar med finansiering till Läkare Utan Gränsers internationella insatser. Under 2014 uppgick vårt bidrag från Sida till 131,5 miljoner kronor. Genom Sidas medel stöddes 11 katastrofinsatser och 24 löpande projekt i totalt 14 olika länder.

Under året pågick ett arbete med att konsolidera vår samarbetsmodell med Sida, så att större fokus kan läggas på strategisk diskussion om olika landkontexter och olika tematiska ämnen, exempelvis hur vi jobbar med jämställdhet i våra hälsoinsatser och genom regelbundna behovsanalyser säkerställer att vården når de som behöver den allra mest.

Regnperiod i Masisi i östra Kongo-Kinshasa. BILD PHIL MOORE

KOMMUNIKATION

Vårt kommunikationsarbete syftar till att öka kunskapen om humanitära kriser bland allmänhet och beslutsfattare. Det gäller stora och välkända katastrofer men även de som få människor känner till. Som en del i det senare startade vi året med kampanjen Kriserna vi glömde, tillsammans med Aftonbladet. Under tre veckor besökte tidningen våra projekt i Tchad, Burundi och Swaziland. Kampanjen fick ett stort medialt genomslag.

2014 var det värsta humanitära året sedan andra världskriget. Långvariga stora katastrofer som den i Kongo-Kinshasa, Sydsudan och Centralafrikanska republiken pågick parallellt. Under sommaren bröt också ett nytt krig ut i Gaza. Läkare Utan Gränser fördömde attacken mot sjukhuset Al Shifa och krävde ett stopp för bombningen av civila. Samtidigt härjade vår tids största ebolaepidemi i Västafrika och denna kris dominerade vår mediala närvaro under stora delar av året.

Under året fortsatte vi kontinuerligt att belysa den allt mer akuta situationen i Syrien. Den 2 januari blev fem medarbetare, varav en svensk, bortförda av en väpnad grupp i norra Syrien. Detta föranledde massivt medialt intresse. Alla pågående kriser, framför allt den i Syrien, har lett till att miljontals människor tvingats på flykt. De som lyckas ta sig till Europa möts av ett icke-fungerande mottagningssystem och undermåliga levnadsvillkor. Vid flera tillfällen påtalade Läkare Utan Gränser att EU måste behandla migranter och asylsökande bättre och garantera tillgång till sjukvård.

Vår mediala närvaro slog alla rekord. I en undersökning bland journalister utsågs vi också till den mest trovärdiga källan.

Arbetet med sociala medier fortsatte och vi stärkte vår närvaro på bland annat Twitter och Facebook. I slutet av året hade vi 350 431 följare på Facebook, vilket var högst av alla hjälporganisationer i Sverige.

Under året har vi också bidragit direkt till den operativa verksamheten genom att låna ut våra kommunikationsmedarbetare till bland annat Sierra Leone och Liberia under ebolautbrottet och till Sydsudan för att samordna kommunikationsinsatserna på plats.

Som ett led i att minska påverkan på miljön valde vi att digitalisera vår årsredovisning. Denna interaktiva webblösning som rör sig mellan video, ljud, stillbild, text och animationer vann Svenska Publishingpriset i kategorin årsredovisningar webb och blev även utsedd till ”Årets våghals” i Designpriset.


PÅVERKANSARBETE

Under 2014 hade Läkare Utan Gränser flera mål med det riktade påverkansarbetet. Vi fokuserade framför allt på hiv/aids, multiresistent tuberkulos, vaccin och humanitära utmaningar. Inom dessa områden har vi specifik expertkunskap och kan fylla en viktig funktion i utformningen av svensk biståndspolitik

Tillsammans med Världsinfektionsfonden anord-nade vi under året ett seminarium i riksdagen som Miljöpartiet stod värd för. Temat var multiresistent tuberkulos, en mycket allvarlig global folkhälsokris som i dag tillåts pågå i det tysta. Behovet av bättre behandling och diagnostik är akut.

Vi har vid upprepade tillfällen uppmanat svenska regeringen att utöka stödet till initiativ som använder nya sätt att finansiera forskning och utveckling. Detta för att undvika att satsningarna främst styrs av vinstintressen. Vi har fört fram detta budskap både vid möten med beslutsfattare och i vår externa kommunikation.

Ett annat område där vi har varit mycket aktiva är tillgång till vaccin. Nya vaccin som vi numera ger barn i Sverige, exempelvis pneumokockvaccin, är mycket dyra. För fattiga länder blir det svårt att inkludera dem i sina vaccinationsprogram. Att vaccin görs tillgängligt till rimliga priser är en mycket viktig fråga för Läkare Utan Gränser. För att rädda livet på små barn under pågående humanitära kriser är det också nödvändigt

Ett barn vaccineras mot polio, Kongo- Kinshasa. BILD PHIL MOORE
Patienter på kliniken i Domiz flyktingläger, Irak. BILD YURI KOZYREV/NOOR
att öka satsningarna på att få fram vaccin som är värmetåliga och lättare att administrera i till exempel flyktingläger.

I oktober anordnade vi ett möte på Sida där representanter från WHO, GAVI, UD och Läkare Utan Gränser diskuterade hur vaccinationssatsningar kan förbättras i akuta situationer.

I mars 2014 upptäcktes ett ebolautbrott i Guinea som redan hade pågått i flera månader. Läkare Utan Gränser påbörjade snabbt en insats men när utbrottet spreds till stora delar av Sierra Leone och Liberia insåg vi att vi inte skulle klara av att vara de enda som drev behandlingscenter för ebolapatienter i området.

En exceptionell situation uppstod där vi uppmanade världens länder att inte bara finansiera pågående insatser utan också att hjälpa till direkt på plats genom att skicka sjukvårds- och annan personal till Västafrika. Läkare Utan Gränser var under hösten mycket aktiva i att försöka få Sverige att mobilisera resurser. Vi bidrog även med vår kunskap på området, bland annat genom att stötta Karolinska Institutet i den utbildning av fält-arbetare till eboladrabbade områden som påbörjades i oktober.


OPERATIVT STÖD

För att på olika sätt stärka verksamheten i fält har vi på det svenska kontoret en utvärderingsenhet och en innovationsenhet.

Utvärderingsenheten, som är en av två liknande enheter inom Läkare Utan Gränser internationellt, har under året fortsatt att svara på förfrågningar som kommer från något av våra operativa center eller, i allt högre grad, direkt från fält. Syftet med utvärderingarna är att öka det interna lärandet och utveckla verksamheten. Under 2014 genomfördes tolv utvärderingar av projekt i bland annat Sydafrika, Guinea, Zimbabwe samt av innovationsprojektet på det svenska kontoret. Ytterligare ett par utvärderingar, däribland av ebolainsatsen i Västafrika, påbörjades.

Efter en grundlig utvärdering permanentades under året arbetet inom innovationsenheten. Satsningarna bygger på samarbete med och ideellt stöd från forskare, företag och privatpersoner som hjälper Läkare Utan Gränser att hitta lösningar på problem som vi möter i fält. Några av uppdragen handlade om hur man kan förbättra hanteringen av vaccin så att de håller rätt temperatur hela vägen från fabriken ut i fältprojekten. Andra områden rörde såromläggning med hjälp av vakuum och hälsoinformationssystem. I november beviljades innovationsarbetet ett anslag på 10 miljoner kronor från Postkodlotteriet för 2015 och framåt.


MEDLEMSAKTIVITETER

För att bli medlem i den svenska ideella föreningen Läkare Utan Gränser krävs att man har påbörjat sitt arbete i fält eller har arbetat minst 13 månader på kontoret som anställd eller volontär. Dessutom krävs att medlemskapet har godkänts av styrelsen och att medlemsavgiften för det aktuella året betalats. Läkare Utan Gränsers medlemmar har rösträtt vid årsmötet. Medlemmarnas medverkan och inflytande är en av grundpelarna i verksamheten. Den sista december 2014 uppgick deras antal till 384.

Under 2014 skickades fyra interna nyhetsbrev ut till medlemmarna. Internationellt deltog medlemmar från Sverige i OCB:s (Läkare Utan Gränsers operativa center i Bryssel) årsmöte, samt i det internationella årsmötet som hölls i Bryssel.

FÖRENINGSKVÄLLAR
Läkare Utan Gränser bjöd in medlemmar till flera föredrag och diskussioner under året. Följande ämnen behandlades: Mars: Centralafrikanska republiken. April: Det nordiska samarbetet. April: Folkmordet i Rwanda. September: Sexuellt våld. November: Ebola. December: Ebola – uppföljning av insatsen. Läkare Utan Gränser har också satellitgrupper som är öppna för alla som är intresserade av vårt arbete och våra

Medicin mot tuberkulos. BILD SVEN TORFINN
Sjukhuset i Bossangoa, Centralafrikanska republiken. BILD TON KOENE
aktiviteter. Grupperna är också ett sätt för fältarbetare att hålla kontakten med varandra. Det finns för närvarande en grupp i Göteborg.

ÅRSMÖTE
Den 16-17 maj höll Läkare Utan Gränser årsmöte i Stockholm. De drygt 90 deltagarna (varav 80 medlemmar) valde en ny styrelse och gick igenom resultaten för det gångna året.

Dessutom lades fyra motioner fram varav tre godkändes; en motion om att fördjupa samarbetet med de nordiska sektionerna, en om att styrelsen bör arbeta fram en strategi för att öka medlemsinvolveringen i årsmötet, och en som uppmanar Läkare Utan Gränser att aktivt arbeta för ökad kvalitet av den pediatriska vård vi tillhandahåller i fält. Stadgarna uppdaterades likaledes.

En debatt hölls om migration, och en debatt hölls om det nordiska samarbetet.


STYRELSEN SOM VALDES
Ordförande: Monika Oswaldsson, psykolog
Vice ordförande: Katrin Kisswani, sjuksköterska
Sekreterare: Catherine Johnsson, pressansvarig
Kassör: Ann-Sofi Lindahl Navarro, ekonom
Ordinarie ledamöter: Helena Frielingsdorf, läkare, Sara Hjalmarsson, sjuksköterska, Arash Izadkhasti, läkare (avgick ur styrelsen i mars 2015), Helena Källerman, ekonom, Adam Thomas, områdeschef
Internationella ledamot: Linn Biörklund,
Humanitarian affairs officer:
Suppleanter: Ann-Sofi Navarro Lindahl, ekonom, Kerim Metahni, HR-ansvarig
Till valberedningen valdes: Kristina Bolme Kühn, Anna Lindstrand, Mikael Mangold, Johan von Schreeb
Till revisor valdes:
Pernilla Varverud (Grant Thornton)
Till ställföreträdande revisor valdes:
Susanna Johansson (Grant Thornton)


NÄRVARO VID 2014 ÅRS STYRELSEMÖTEN

Styrelsemedlemmar Närvaro/antal möjliga möten
Linn Biörklund 11,5/16
Luis Encinas * 5/8
Helena Frielingsdorf ** 5/8
Sara Hjalmarsson *** 16/16
Arash Izadkhasti 11/16
Catherine Johnsson 15/16
Katrin Kisswani 14/16
Helena Källerman 12/16
Ann-Sofi Lindahl Navarro ** 8/8
Anna Lindfors * 6/8
Kerim Metahni 12,5/16
Monika Oswaldsson *** 16/16
Adam Thomas ** 8/8

* Mandatperioden slut 17 maj 2014
** Invaldes i styrelsen 17 maj 2014
*** Avgick ur styrelsen 17 maj 2014, samt invaldes för ett nytt mandat samma dag

Om en styrelsemedlem endast varit med på en dag av ett tvådagarsmöte, räknas det som 0,5.


STYRELSENS ARBETE

Styrelsen sammanträdde vid 16 tillfällen under 2014. I maj utförde styrelsen en utvärdering av det egna arbetet, denna har legat till grund för årets arbete och följdes upp i februari 2015.

Styrelsen har tillhandahållit styrelseutbildning till alla styrelsemedlemmar, inklusive tre nya medlemmar, vilket har bidragit till stabilitet i vårt uppdrag. Ett fokus för vårt arbete under året var budgeten, uppdatering av den treåriga strategiska planen liksom upp-följning av verksamheten

Ett utvecklat samarbete mellan de nordiska sektionerna diskuterades på årsmötet 2014. Som en konsekvens av den motion som lades fram och godkändes har styrelsen fortsatt arbetet med att skapa ett nära samarbete och i förlängningen ett sammangående mellan de norska och svenska sektionerna av Läkare Utan Gränser. Två gemensamma skandinaviska styrelsemöten har genomförts liksom ett antal video- och telefonkonferenser. De aktiviteter som redan finns för skandinaviskt samarbete har diskuterats, arbetet med att jämka samman styrdokument har påbörjats, aktiviteter för föreningarna har delats via streaming och styrningsmodeller inför en utökning av verksamheten till Finland under en nordisk styrelse har diskuterats.

Samarbetet med OCB (Läkare Utan Gränsers operativa center i Bryssel) har fortsatt, där den svenska representanten är vice ordförande i styrelsen. Ett stort

En patient tas om hand i lägret i Domiz, Irak. BILD YURI KOZYREV/NOOR
fokus har legat på insatser i ebolaepidemin i Västafrika. Årsmötet i Bryssel lade fram en motion om större fokus på migration vilket följde på en liknande debatt på årsmötet i Sverige.


FRAMTIDA UTVECKLING

Det stora antalet humanitära kriser i världen gjorde 2014 till ett år som satte vår förmåga på prov. Samtidigt blev det tydligt vilken styrka vi besitter och vad vi är kapabla att åstadkomma när det verkligen gäller. Behovet av humanitär hjälp kommer att vara fortsatt stort under 2015. Flera av konflikterna fortsätter med oförändrad styrka och efterverkningarna av ebolaepidemin, med den skriande bristen på sjukvård i de drabbade länderna, kommer att kräva en stor insats. Både ebolautbrottet och de stora behoven av sjukvård bland flyktingar runt om i världen har visat på nödvändigheten av att livsnödvändiga mediciner och vaccin forskas fram och blir tillgängliga för fler. Detta är något som vi kommer att fortsätta fokusera på under 2015.

På det svenska kontoret kommer vi även att fortsätta arbetet med att utveckla det nordiska samarbetet. Föreningarna i de skandinaviska sektionerna har gett oss i uppdrag att se över möjligheten till ett samgående mellan de olika sektionerna. På det svenska kontoret fortsätter vi också att satsa på kvalitetshöjande åtgärder. Till exempel har vi permanentat innovations-enheten och fortsätter även att satsa på utvärderingar som ett stöd till den operativa verksamheten. Vi kommer också att sjösätta en ny strategi för att rekrytera fältarbetare. Under 2015 tillträder även en ny general-sekreterare.

Ekonomisk översikt


RESULTAT-
RÄKNING
Not 2014 2013
verksamhets-
intäkter
Gåvor 1 458 498 215 418 242 241
Nettoomsättning 2 578 5 900
Summa medel från allmänheten 458 498 793 418 248 141
Bidrag från Sida 3.1 131 500 000 143 500 000
Bidrag från Radiohjälpen 3.2 3 000 000
Summa medel myndigheter/org 134 500 000 143 500 000
Medlemsavgifter 95 820 59 200
Övriga verksamhetsintäkter 4 2 448 829 1 851 190
Summa övriga verksamhetsintäkter 2 544 649 1 910 390
Summa verksamhetsintäkter 595 543 442 563 658 531
verksamhets-
kostnader
Ändamålskostnader 6 -529 953 856 -511 918 691
Insamlingskostnader -55 164 802 -41 914 044
Administrations-
kostnader
-10 523 553 -10 538 479
Summa verksamhets-
kostnader
5.7 -595 642 211 -564 371 214
Verksamhets-
resultat
-98 769 -712 683
Resultat från finansiella investeringar
Ränteintäkter 536 264 777 833
Räntekostnader och liknande resultatposter -388 949 -22 824
Summa resultat från finansiella investeringar 147 315 755 008
Årets resultat 48 545 42 326
BALANSRÄKNING
Not 31 dec 2014 31 dec 2013
tillgångar
Anläggningstillgångar
Materiella anläggningstillgångar
Inventarier 8 3 317 540 3 723 211
Summa anläggningstillgångar 3 317 540 3 723 211
omsättningstillgångar
Kortfristiga fordringar
Övriga fordringar 9 10 204 488 6 203 545
Förutbetalda kostnader/upplupna intäkter 10 7 564 616 11 601 969
17 769 104 17 805 514
Kassa och bank 107 312 684 90 544 906
Summa omsättningstillgångar 125 081 789 108 350 420
Summa tillgångar 128 399 328 112 073 631
eget kapital och skulder
Eget kapital 11
Balanserat kapital 101 945 59 619
Årets resultat 48 545 42 326
Summa eget kapital 150 490 101 945
kortfristiga skulder
Leverantörsskulder 6 848 257 4 366 930
Skuld Läkare Utan Gränser-projekt 12 97 210 747 81 260 239
Skuld erhållna ej nyttjade bidrag 13 15 500 000 10 000 000
Övriga skulder 14 1 741 681 9 846 923
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 15 6 948 153 6 497 595
Summa kortfristiga skulder 128 248 838 111 971 687
Summa skulder och eget kapital 128 399 328 112 073 631
Ställda säkerheter - -
Ansvarsförbindelser - -
KASSAFLÖDES-
ANALYS
2014 2013
Den löpande verksamheten
Verksamhetsresultat -98 769 -712 683
Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet, m.m.
Avskrivningar 1 722 407 1 563 879
Erhållen ränta 536 264 777 833
Erlagd ränta -388 949 -22 824
Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändringar av rörelsekapital 1 770 952 1 606 205
Ökning av fordringar 36 410 -3 309 240
Ökning av leverantörsskulder 2 481 327 -1 484 071
Ökning av skuld Läkare Utan Gränser projekt 15 950 508 7 771 022
Minskning av övriga kortfristiga skulder -2 154 684 -15 527 457
Kassaflöde från den löpande verksamheten 18 084 513 -10 943 541
investerings-
verksamheten
Förvärv av materiella anläggningstillgångar -1 316 736 -4 476 611
Kassaflöde från investerings-
verksamheten
-1 316 736 -4 476 611
Förändring av likvida medel 16 767 778 -15 420 146
Likvida medel vid årets början 90 544 906 105 965 052
Kursdifferens i likvida medel
Likvida medel vid årets slut 107 312 684 90 544 906
REDOVISNINGS- OCH
VÄRDERINGSPRINCIPER

Läkare Utan Gränsers redovisnings- och värderingsprinciper överensstämmer med årsredovisningslagen, BFNAR 2012:1 (K3) och FRIIs (Fri-villigorganisationernas insamlingsråd) styrande riktlinjer för årsredovisning. I årsredovisningen har även vissa upplysningar lämnats som krävs av Svensk Insamlingskontroll (SI). Övergång till K3-regelverket innebär byte av redovisningsprincip. Övergången har dock inte inneburit några omräkningar eller omklassificeringar av tidigare år.

VERKSAMHETSINTÄKTER

Intäkter redovisas till det verkliga värdet av vad som erhållits eller kommer att erhållas.

Gåvor och bidrag

En transaktion i vilken Läkare Utan Gränser tar emot en tillgång som har ett värde utan att ge tillbaka motsvarande värde i utbyte är en gåva eller ett erhållet bidrag. Om tillgången erhålls därför att organisationen uppfyllt eller kommer att uppfylla vissa villkor och om organisationen har en skyldighet att återbetala till motparten om villkoren inte uppfylls, är det ett erhållet bidrag. Är det inget bidrag är det en gåva.

Gåvor

Gåvor redovisas som huvudregel som intäkt när de erhålls. I den mån det på balansdagen finns avtalade men ej erhållna gåvor intäktsförs dessa efter individuell prövning. Bland gåvor inkluderas mottagna gåvor från allmänheten, testamenten, företag, organisationer, stiftelser och fonder. Hit räknas också gåvor från företag som åtagit sig att skänka en viss procent av sin försäljning till Läkare Utan Gränser. Gåvor i form av värdepapper och fastigheter avyttras så fort dessa har övergått i Läkare Utan Gränsers ägo. Gåvor som utgörs av annat än kontanta medel värderas till marknadsvärde.

bidrag

Bidrag redovisas som intäkt när villkoren för att erhålla bidraget har upp-fyllts. Erhållna bidrag redovisas som skuld tills dess villkoren för att erhålla bidraget uppfyllts. Bidrag som erhållits för att täcka vissa kostnader (t.ex. för administration) redovisas samma räkenskapsår som den kostnad bidraget är avsett att täcka.

Medlemsavgifter

Medlemsavgifter omfattar inbetalningar för medlemskap i insamlingsorganisationen och intäktsredovisas det år de avser.

VERKSAMHETSKOSTNADER
Ändamålskostnader

Ändamålskostnader, kostnader ideella verksamheten, är sådana kostnader som kan hänföras till Läkare Utan Gränsers uppdrag enligt dess stadgar. Här ingår Sida-medel utbetalade från Läkare Utan Gränser till fältprojekt och medel från allmänheten som allokerats till utlandet. Här ingår också alla kostnader, inklusive löner och sociala avgifter, relaterade till rekrytering av fältpersonal och media- och opinionsbildande verksamhet. Till ändamålskostnader räknas även de till ändamålskostnaderna fördelade gemensamma kostnaderna, och kostnader för administration som uppstår som en direkt följd av ett projekt inom ändamålet, d.v.s. de kontor som finns i anslutning till fältprojekten.

insamlingskostnader

Med insamlingskostnader menas samtliga kostnader relaterade till insamling av medel från allmänheten. Detta inkluderar löner, sociala avgifter, kostnader för att producera och distribuera brev och direktutskick, annonsering och andra insamlingsaktiviteter. Här ingår även de till insamlingskostnaderna fördelade gemensamma kostnaderna.

administrationskostnader

Administrativa kostnader är sådana som behövs för att administrera organisationen. Administrationen utgör en kvalitetsgaranti för ändamålet och för givaren. Här ingår löner och sociala avgifter för generalsekreterare, ekonomi- och administrativ personal, kostnader för styrelsen samt de till administrationskostnader fördelade gemensamma kostnaderna.

Leasing

Alla organisationens leasingavtal redovisas som operationella, dvs leasingavgiften (inklusive första förhöjda hyran) redovisas linjärt över redovisningsperioden.

Ersättningar till anställda

Löpande ersättningar till anställda i form av löner, sociala avgifter och liknande kostnadsförs i takt med att de anställda utför tjänster. Eftersom alla pensionsförpliktelser klassificerats som avgiftsbestämda redovisas en kostnad det år pensionen tjänas in.

TILLGÅNGAR
anläggningstillgångar

Materiella anläggningstillgångar värderas till anskaffningsvärde minskat med avskrivningar enligt plan. Avskrivning sker linjärt över den bedömda nyttjandeperioden. För inventarier tillämpas 3-5 år som avskrivningstid.

fordringar

Fordringar upptas till det belopp som efter individuell prövning beräknas bli betalt.

Kassa och bank

Likvida medel består av kassamedel och disponibla tillgodohavanden hos banker.

skulder

Skulder värderas till nominellt värde.

KASSAFLÖDESANALYS

Kassaflödesanalysen upprättas enligt den indirekta metoden, d.v.s den utgår från organisationens verksamhetsresultat. Det redovisade kassaflödet omfattar endast transaktioner som medför in- eller utbetalningar.

NOTER
Not 1 / Gåvor
Insamlade medel fördelar sig enligt följande: 2014 2013
Allmänheten 378 436 832 343 122 660
Företag 37 838 158 32 490 281
Externa stiftelser och fonder 13 223 225 2 329 300
Postkodlotteriet 29 000 000 40 300 000
Summa 458 498 215 418 242 241

Nedan följer en specifikation över insamlade medel öronmärkta för specifika ändamål och ej öronmärkta gåvor.

Fördelning 2014 2013
Afghanistan 2 000 5 700
Afrika 28 797 63 125
Afrikas Horn 6 549 14 300
Akutfonden* 15 989 356 18 466 945
Bangladesh 500 565
Barn 223 795 1 308 340
Burma 750 5 000
Burundi 104 -
Centralafrikanska republiken 272 758 5 110
Colombia - 1 000
Diarrésjukdomar - 500
Ebola 17 183 064 -
Egypten - 425
Filippinerna 195 973 14 715 923
Fistula 1000 -
Gaza 285 893 2 750
Glömda kriser 596 317 38 350
Guinea 3400 -
Haiti 2 181 388 74 776
HIV 878 086 100
Indien 400 920
Innovationer 500 -
Irak 218 434 -
Iran 2 300
Jordanien 5 000 -
Kambodja 200 -
Kenya 12 786 595 000
Kina - 50
Kirgizistan - 2 000
Kolera 200 2 000
Kongo-Kinshasa 237 305 65 863
Kvinnohälsa - 8 539
Kvinnor 10 888 2 746
Libanon 1 840 7 300
Liberia 15 150 -
Madagaskar - 900
Malaria 5 162 3 485
Mali - 1 200
Moçambique 500 -
Mässling 5 027 12 917
Niger - 10 000
Nigeria 400 504 816
Pakistan 200 1 365
Palestina 7 317 5 675
Rent vatten 12 280 1 310
Sahel - 1 700
Sierra Leone 2 000 250
Somalia - 200
Stelkrampsvaccin 200 -
Sudan 6 600 2 400
Sydafrika 604 625 9 000 000
Sydamerika 400 -
Sydsudan 2 676 800 2 423 698
Swaziland 100 000 2 000
Syrien 660 330 1 591 581
Tchad 4 600 -
Tuberkulos 500 -
Turkiet 250 -
Ukraina 10 250 -
Undernäring 2 170 600
Uzbekistan 500 -
Vaccinationer 5 700 3 435
Delsumma 42 460 843 48 957 039
Ej öronmärkta 416 037 373 369 285 202
Summa 458 498 215 418 242 241

*Av de totalt 15 989 356 kr som samlades in via Läkare Utan Gränsers akutfond används 188 165 kr i Filippinerna, 1 300 065 kr i Sydsudan, 1 269 748 kr i Irak, 1 505 154 kr i Syrien, 1 718 398 kr i Centralafrikanska republiken, 1 269 748 kr i Gaza, 224 294 kr i Pakistan och 6 877 423 kr till ebolainsatser i Liberia.

Not 2 / Nettoomsättning

Här avses försäljning av T-shirts producerade av Läkare Utan Gränser, totalt 578 kr.

Not 3.1 / Bidrag från Sida

Projektmedel utbetalades från Sida och Forum Syd till Läkare Utan Gränser för att användas i följande länder

Läkare Utan Gränser - projekt 2014 2013
Burma 7 000 000 4 000 000
Centralafrikanska republiken 18 000 000 10 000 000
Etiopien 3 000 000
Guinea 2 000 000
Filippinerna* 15 000 000
Haiti 12 500 000 18 000 000
Indien 3 000 000 4 500 000
Kamerun 3 000 000
Kongo-Kinshasa 17 000 000 24 500 000
Liberia 10 000 000
Niger 17 000 000 14 000 000
Nigeria 2 000 000
Sierra Leone 5 000 000 5 000 000
Sydafrika 3 000 000
Sydsudan 20 000 000 30 000 000
Tchad 12 000 000 12 000 000
Uganda 2 000 000 2 000 000
Summa 131 500 000 143 500 000

*Av de 10 000 000 kr av medel allokerade till Filippinerna 2013 som efter förra årets slut beslutades att användas vid andra akuta insatser, har 8 000 000 kr använts i Centralafrikanska republiken och 2 000 000 kr i Kongo-Kinshasa . Därmed ökar allmänhetens andel av finansieringen till insatsen i Filippinerna.

Not 3.2 / Bidrag från Radiohjälpen

Bidrag från Radiohjälpen erhölls för ett projekt i Haiti, med inriktning på akut förlossnings- och neonatalvård.

Not 4 / Övriga intäkter

Denna post utgörs av intäkter för Läkare Utan Gränsers utvärderings- och innovationsarbete, förberedande kurs för fältarbetare, uthyrning av hörsal, och anordnarbidrag från arbetsförmedlingen.

Not 5 / Personal
medelantalet anställda 2014 2013
Kvinnor 53 46
Män 25 21
Totalt för organisationen 78 67

I antal anställda ingår korttidsanställda för aktiviteter som
till exempel face-to-face.

styrelsen 2014 2013
Kvinnor 8 7
Män 3 3
ledningsgrupp och generalsekreterare 2013 2012
Kvinnor 4 3
Män 2 3
löner och ersättningar 2013 2012
Styrelse* 266 400 280 167
Generalsekreterare** 623 156 595 545
Övriga anställda 27 132 776 21 782 644
Summa 28 022 331 22 658 356

* Arvode för styrelseordföranden enligt beslut på årsmötet (2013 och 2014). I övrigt har inga arvoden utgått, endast ersättning för direkta kostnader i samband med styrelsearbete.

** I generalsekreterarens anställningsavtal ingår ingen rätt till avgångsvederlag utöver normal uppsägningstid enligt lag.

sociala kostnader 2014 2013
Pensionskostnader för generalsekreteraren och styrelsen 139 316 99 492
Pensionskostnader övriga anställda 1 642 869 1 431 339
Övriga sociala kostnader 8 584 227 6 983 726
Summa 10 366 412 8 514 557

I övriga sociala kostnader ingår personalförsäkringar, löneskatt samt arbetsgivaravgifter för de anställda. Under året har ca 93 personer arbetat ideellt för organisationen på kontoret i Stockholm. Värdet av dessa ideella insatser har inte redovisats i resultaträkningen, men omfattar ungefär 10 323 timmar, motsvarande ca 5 heltidstjänster. Under året har 543 171 kr i lönebidrag från Arbetsförmedlingen erhållits.

Not 6 / Ändamålskostnader

I denna post ingår medel allokerade till utlandet (511 909 806 kr), som utgörs av beviljade Sida-medel utbetalade från Läkare Utan Gränser till fältprojekt (130 185 000 kr) och medel från allmänheten som allokerats till utlandet ( 381 724 806 kr), samt alla kostnader, inklusive löner och sociala avgifter, relaterade till rekrytering av fältpersonal (6 184 890 kr), operativ support och påverkansarbete (4 672 594 kr) samt media- och opinionsbildande verksamhet (7 186 566 kr).

I kategorin medel till fältprojekt ingår fältkostnader för internationella fältarbetare, nationellt anställd personal, medicinskt materiel, läkemedel, nutrition, transport, frakt, lager, löpande fältadministration, logistiskt materiel, vatten, sanitet samt utbildning och stöd till lokala organisationer.

6.1 / Läkare Utan Gränser – projekt

Sida-medel har utbetalats till följande Läkare Utan Gränser-projekt:

2 970 000.
Läkare Utan Gränser - projekt 2014
Burma 6 930 000
Centralafrikanska republiken 17 820 000
Etiopien 2 970 000
Guinea 1 980 000
Haiti 12 375 000
Indien 2 970 000
Kamerun 2 970 000
Kongo-Kinshasa 16 830 000
Liberia 9 900 000
Niger 16 830 000
Sierra Leone 4 950 000
Sydsudan 19 800 000
Tchad 11 880 000
Uganda 1 980 000
Summa 130 185 000
6.2 / Medel från allmänheten har använts enligt följande (i kr):
Land Belopp
Afghanistan 8 427 193
Algeriet 109 336
Bangladesh 1 078 367
Bulgarien 908 802
Burma 5 152 229
Burundi 2 571 006
Centralafrikanska republiken 5 849 697
Colombia 360
Egypten 2 687 009
Elfenbenskusten 405 260
Etiopien -8 866
Europeisk migration 261 483
Filippinerna* 374 799
Gaza/Palestinska områdena 1 406 799
Grekland 927 228
Guinea 3 045 647
Haiti* 15 534 389
Indien 6 179 612
Indonesien 4 310
Iran 2 070
Italien 1 543 465
Jemen 3 000 000
Kambodja 717 404
Kenya 1 087 872
Kongo-Kinshasa 24 493 074
Irak 1 339 499
Libanon* 1 939 738
Liberia* 22 742 166
Libyen 4 195 136
Malawi 5 444 294
Mali 3 323
Mauretanien 1 694 204
Mobilt projektstöd 1 508 222
Moçambique 206 257
Niger 3 380 685
Nigeria 360
Pakistan 4 450 663
Sierra Leone 5 548 388
Somalia 19 731
Sudan 4 402 139
Swaziland 9 000 000
Sydafrika 3 840 779
Sydsudan 12 785 001
Syrien 2 291 890
Tchad 178 895
Ukraina 2 359 232
Uzbekistan 9 000 000
Zimbabwe 17 148 989
Summa 199 238 136

*Av medel allokerade till ebolainsatser kommer 11 079 455 kronor att användas 2015. Av de 12 043 078 kr som allokerades till Filippinerna i bokslutet 2013 för att användas vid insatser 2014, har 9 924 307 kr använts i Filippinerna. Eftersom kostnaderna i Filippinerna 2014 visade sig bli något lägre än väntat, har de resterande 2 118 771 kr använts i Libanon. I medel allokerade till Haiti ingår 2 970 000 kr från Radiohjälpen.

Indirekta operativa kostnader 31 169 930
(Kostnader hos den operativa sektionen i Bryssel: operativt och medicinskt stöd, logistikcentra samt information från fält med mera).
Överskott hos den operativa sektionen i Bryssel för framtida verksamhet inom det ideella ändamålet. 142 954 646
Kampanjen Access to Essential Medicines 1 443 403
Bidrag till internationella kontoret 3 467 554
Bidrag till forskningsinitiativet DNDi ">(Drugs for Neglected Diseases initiative) 1 617 135
MSFs internationella innovationsfond 1 834 002
Summa medel allokerade till utlandet 511 909 806
Media- och opinionsbildande verksamhet 7 186 566
Operativt stöd och påverkansarbete 4 672 594
Rekrytering av fältpersonal 6 184 890
Total summa ändamålskostnader (not 6.1 och 6.2) 529 953 856
Not 7 / Leasing

Läkare Utan Gränser leasar kontorslokaler och kopiatorer. Kostnadsförda leasingavgifter uppgår till 2 359 745 kr. Framtida leasingavgifter förfaller enligt följande:

2014 2013
Inom 1 år 2 738 409 2 104 899
1-5 år 7 576 039 9 876 452
Summa 10 314 448 11 981 351
Avtalet om lokalhyra sträcker sig till 2018-12-31.
Not 8 / Inventarier
2014-12-31 2013-12-31
Ingående anskaffningsvärde 8 169 372 6 043 665
Inköp 1 136 736 4 476 611
Försäljningar/utrangeringar -1 350 543 -2 350 904
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 8 135 565 8 169 372
Ingående avskrivningar -4 446 161 -5 233 186
Försäljningar/utrangeringar 1 350 543 2 350 904
Årets avskrivningar -1 722 407 -1 563 879
Utgående ackumulerade avskrivningar -4 818 025 -4 446 161
Utgående planenligt restvärde 3 317 540 3 723 211

Materiella anläggningstillgångar skrivs av systematiskt över den ekonomiska livslängden. Härvid tillämpas 3-5 år som avskrivningstid för inventarier. Avskrivningarna fördelas på administrations-, insamlings-, kommunikations- och rekryteringsavdelningen i förhållande till antalet anställda på respektive avdelning.

Not 9 / Övriga fordringar

Denna post avser bland annat fordringar på andra Läkare Utan Gränser-sektioner, framför allt rese- och vaccinationskostnader för fältpersonal betalade i Sverige och fakturerade till projektansvarig Läkare Utan Gränser-sektion. I posten ingår även fastigheter som var under försäljning vid årsskiftet. Fordringar upptas till det belopp som efter individuell prövning beräknas bli betalt.

Not 10 / Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter
2014-12-31 2013-12-31
Förutbetald hyra 664 664 29 574
Övriga förutbetalda kostnader 874 360 239 275
Insamlade medel 2014 vilka utbetalats
till Läkare Utan Gränser 2015
6 025 592 11 333 120
Summa 7 564 616 11 601 969
Not 11 / Eget kapital
Balanserat kapital Summa
Ingående balans 101 945 101 945
Årets resultat 48 545
Belopp vid årets utgång 101 945 150 490
Not 12 / Skuld Läkare Utan Gränser-projekt

Avser den del av de till fältprojekten allokerade medlen som ej utbetalats per 2014-12-31. De allokerade medlen har betalats ut i början av 2015.

Not 13 / Skuld erhållna ej nyttjade bidrag
2014-12-31 201-12-31
Skuld till Sida avseende ej nyttjade bidrag 15 000 000 10 000 000
Summa 15 000 000 10 000 000
Not 14 / Övriga skulder
2014-12-31 2013-12-31
Källskatt 784 845 638 015
Skuld Sida för ränta på Sida-medel 67 416 2 635
Löneskatt 845 066 762 159
Övriga poster 44 353 8 444 119
Summa 1 741 681 9 846 929
Not 15 / Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter
2014-12-31 2013-12-31
Semesterlöner 1 605 607 1 106 597
Upplupna sociala avgifter 973 392 813 623
Övriga poster 4 369 154 4 577 376
Summa 6 948 153 6 497 595


REVISIONSBERÄTTELSE

Till föreningsstämman i Läkare Utan Gränser
org.nr 802017-2360

Rapport om årsredovisningen

Jag har utfört en revision av årsredovisningen för Läkare Utan Gränser för år 2014. Bolagets årsredovisning ingår i den tryckta versionen av detta dokument på sidorna 17-30.

Styrelsens ansvar för årsredovisningen. Det är styrelsen som har ansvaret för att upprätta en årsredovisning som ger en rättvisande bild enligt årsredovisningslagen och för den interna kontroll som styrelsen bedömer är nödvändig för att upprätta en årsredovisning som inte innehåller väsentliga felaktigheter, vare sig dessa beror på oegentligheter eller på fel.

Revisorns ansvar. Mitt ansvar är att uttala mig om årsredovisningen på grundval av min revision. Jag har utfört revisionen enligt International Standards on Auditing och god revisionssed i Sverige. Dessa standarder kräver att jag följer yrkesetiska krav samt planerar och utför revisionen för att uppnå rimlig säkerhet att årsredovisningen inte innehåller väsentliga felaktigheter.

En revision innefattar att genom olika åtgärder inhämta revisionsbevis om belopp och annan information i årsredovisningen. Revisorn väljer vilka åtgärder som ska utföras, bland annat genom att bedöma riskerna för väsentliga felaktigheter i årsredovisningen, vare sig dessa beror på oegentligheter eller på fel. Vid denna riskbedömning beaktar revisorn de delar av den interna kontrollen som är relevanta för hur föreningen upprättar årsredovisningen för att ge en rättvisande bild i syfte att utforma granskningsåtgärder som är ändamålsenliga med hänsyn till omständigheterna, men inte i syfte att göra ett uttalande om effektiviteten i föreningens interna kontroll. En revision innefattar också en utvärdering av ändamålsenligheten i de redovisningsprinciper som har använts och av rimligheten i styrelsens uppskattningar i redovisningen, liksom en utvärdering av den övergripande presentationen i årsredovisningen.

Jag anser att de revisionsbevis jag har inhämtat är tillräckliga och ändamålsenliga som grund för mina uttalanden.

Uttalanden. Enligt min uppfattning har årsredovisningen upprättats i enlighet med årsredovisningslagen och ger en i alla väsentliga avseenden rättvisande bild av föreningens finansiella ställning per den 31 december 2014 och av dess finansiella resultat och kassaflöden för året enligt årsredovisningslagen. Förvaltningsberättelsen är förenlig med årsredovisningens övriga delar.

Rapport om andra krav enligt lagar
och andra författningar samt stadgar

Utöver min revision av årsredovisningen har jag även utfört en revision av styrelsens förvaltning för Läkare Utan Gränser för år 2014.

Styrelsens ansvar. Det är styrelsen som har ansvaret för förvaltningen.

Revisorns ansvar. Mitt ansvar är att med rimlig säkerhet uttala mig om förvaltningen på grundval av min revision. Jag har utfört revisionen enligt god revisionssed i Sverige.

Som underlag för mitt uttalande om ansvarsfrihet har jag utöver min revision av årsredovisningen granskat väsentliga beslut, åtgärder och förhållanden i föreningen för att kunna bedöma om någon styrelseledamot har företagit någon åtgärd eller gjort sig skyldig till försummelse som kan föranleda ersättningsskyldighet.

Jag anser att de revisionsbevis jag har inhämtat är tillräckliga och ändamålsenliga som grund för mitt uttalande.

Uttalande. Jag tillstyrker att föreningsstämman beviljar styrelsens ledamöter ansvarsfrihet för räkenskapsåret.

Stockholm den 27 april 2015

Pernilla Varverud, Auktoriserad revisor

Grant Thornton Sweden AB

TACK FÖR ERT STÖD!

Läkare Utan Gränser vill rikta ett stort tack till alla er som på olika sätt bidragit till vårt arbete under 2014. Vi vill även särskilt tacka de privatpersoner som genom gåvor och testamenten gett oss sitt förtroende.


STORT TACK TILL VÅRA FÖRETAGSPARTNERS:

Cederroth
GodEl/GodFond
Interflora
Svenska PostkodLotteriet
Sweco
Swedavia
Swedbank Robur Humanfond
Walleniusrederierna


VI MOTTOG GÅVOR OCH TJÄNSTER
TILL ETT VÄRDE ÖVER 100 000 KRONOR FRÅN:

AB Svensk Exportkredit, Advokatfirman Lindahl KB, Aftonbladet Hierta AB, Altor Equity Partners AB, Alumni Global AB, Ansgarius-Stiftelsen, Avanza Bank AB, Axel F o Vilna Lindmarkers Stiftelse, Axstores AB, Bambuser, Bygg-Göta Göteborg AB, Cab Group AB, Calligraphen AB, Catella AB, Cementa AB, Christian Unge Production, Claes August Kugelbergs Stiftelse, De Lage Landen Finans AB, Deloitte AB, Delphi, Depona AB, E.ON Sverige AB, Edastra AB, Elanders Sverige AB, Ernst & Young AB, Eugen Wiberger AB, Euro Sko Group Sverige AB, EVRY One, Gudrun Sjödén Design AB, Humle Kapitalförvaltning, Huskvarna AB, Insulander Lindh Advokatbyrå, Johanniterorden I Sverige, Jonas Gardell Produktion Aktiebolag, Klövern AB, LindinVent AB, Mats Wäppling AB, Mindsetv, MXM Music AB, Mycronic AB, NCC AB, Originat AB, Per & Helen Dreijers Stiftelse, Perstorp Holding AB, Phadia AB (Thermo Fisher Scientific), Posten Norge AS, Ratos AB, Scania CV AB, SEB Internt, S-Invest Trading AB, SKF AB, Stefan Dahlberg - Competenscompagniet, Stiftelsen Barn i nöd, Stiftelsen Hildur Nordins Minnesfond, Stiftelsen IH, Stiftelsen Infinity, Stiftelsen Radiohjälpen, Stiftelsen Rättvisfördelning, Svenska Spel, Svipdag AB, Sylog Sverige AB, Systemverkstan, Telavox, Tham Family Foundation, Ticmate AB, Utmana ebola, Vagabond International AB, Vitavia AB, White Arkitekter AB och Zenit Design Group AB.

En gåva om 1 000 000 kronor har skänkts till Läkare Utan Gränsers verksamhet för att hedra minnet av Göran Kristiansson. (Från hans syster Gunnel Olsson) Totalt 2 122 200 kronor har skänkts till Läkare Utan Gränsers arbete med förlossningsvård i Haiti till minne av Märta och Runo Ahlqvist.

BILDER & FILM


EBOLA:
Louise Annaud
Amandine Colin
Caroline van Nespen
Marco Nilson/SVT
John Moore/Getty
Martin Zinggl

HIV:
Nora Guicheney
Peter Casaer
Solenn Honorine
Andre Francois

UKRAINA:
Manu Brabo
Anastasia Taylor-Lind
Joffrey Monnier
Julie Remy

MCUF:
Anna Surinyach
Melissa Pracht
Michael Goldfarb

KARTOR:
Nasa

Övrigt bildmaterial producerat
av Läkare Utan Gränser.